آزمون TCFQ چیست؟
 TCF   اختصار عبارت Test de connaissance du Français   میباشد به مفهوم امتحان شناخت زبان فرانسه

آنچه هم اکنون در ایران  بسیار متقاضی دارد ) TCF Québec (TCF Q   است که مختص کبک است و برای داوطلبان متقاضی مهاجرت به کبک  است.

در این نوع آزمون TCF  فقط 2 مهارت مورد ارزیابی قرار میگیرد :

1-      توانایی شنیدن  (écouter)

2-      توانایی صحبت کردن ( parler)

مرحله آغازین این آزمون شامل  ( Compréhension Orale )بخش گوش کردن فایل صوتی و انتخاب پاسخ صحیح است. داوطلبین می بایست به 30 سؤال که پخش میشود گوش کرده و و از بین 4 گزینه ، گزینه صحیح را انتخاب کنند. ه سؤال در این بخش فقط یکبار پخش میشود و نه بیشتر. بنابراین باید تمام تلاش خود را بکار برد تا در همان حین که مطلب پخش میشود گزینه صحیح را با دقت و سرعت عمل به درستی انتخاب نمود.

توجه : این بخش فاقد نمره منفی می باشد.

در این بخش 30سؤال مطرح میشود که شماره های آغازین تصاویری در بردارند و داوطلب جملاتی را می شنود که باید جمله صحیح را با توجه به تصویر انتخاب نماید. بعد از تصاویر سؤالی ساده طرح میشود که جواب درست آن بین 4 گزینه یافت میشود. این 2 فرم سؤال به سطوح ابتدائی یعنی A1 , A2   اختصاص دارند. در سطوح B1 , B2   یعنی سطوح متوسط و متوسط پیشرفته دیالوگهایی ( مکالمات روزمره ) طرح میشوند که در انتها نیز سؤالی مطرح میشود که پاسخ صحیح سؤال مابین گزینه های موجود است. در سطوح پیشرفته 1 و 2 یعنی C1 , C2   مکالمات بسیار طولانی تر ، وسیعتر و دایره واژگان بسیار غنی شده و حتی سریعتر هم بیان میشود و داوطلب میبایست با سرعت عمل و دقت بیشتری به سؤالات مطرح شده توجه کند.

در مرحله دوم آزمون TCF Q  داوطلب موظف است که به 6 سؤال مطرح شده پاسخ دهد. این سؤالات توسط یک ممتحن پرسیده میشود و صدای داوطلب ضبط میگردد. سطوح سؤالات پرسیده شده در در این مرحله منطبق با سطوح امتحان میباشد. سؤالات آغازین به مراتب ساده تر و گویاتر از بقیه میباشند. سطوح A1 , A2   شامل سؤالات ساده تری است و سؤال سطح B1   متعلق به شیوه ای خاص از مکالمه است که داوطلب باید با ممتحن صحبت کند. ارائه توصیه ، پیشنهاد و یا سؤال کردن از جمله نمونه های این سطح است. سؤال مرحله B2   اندکی دشوار تر است و سؤالات سطوح C1 , C2   به مرتب دشوارتر از سطوح ماقبل است، زیرا این دو سطح مسلماَ بیانگر تسلط کامل داوطلب به زبان فرانسه میباشد.

نکته ای که در این مرحله مطرح میشود زمانبندی است. داوطلب باید در 15 دقیقه به کلیه این 6 سؤال پاسخ دهد. برای سطوح ابتدایی زمان کمتری در نظر گرفته شده و برای سطوح متوسط و پیشرفته زمان بیشتری تعیین شده است. داوطلب باید در این مرحله زمان را در نظر گرفته و در مدت زمان کوتاه جملاتی را با ساختار گرامری درست و جملاتی پیوسته و معنی دار را بیان کند. مسلماَ درک تیتر سؤال بسیار مهم می باشد و اگر داوطلب تیتر سؤال را بدرستی درک نکند، چه بسا خارج از حیطه آن پاسخی نادرست را ارائه دهد.

از مجموعه آنچه داوطلب پاسخ داده است در نهایت سطحی بعنوان نتیجه ارائه میشود که این سطح ارائه شده منطبق با امتیازی ( Score )   که وی کسب کرده است میباشد.

TCF Public:

نوع دیگر این آزمون TCF public  است که مختص پذیرش در دانشگاههای کشور فرانسه است و شامل 3 مهارت به شکل اجباری ( ضروری ) و 1 مهارت به شکل اختیاری است. 3 مهارت ضروری که داوطلب باید به آنها پاسخ بدهد عبارتند از :

1-      پاسخ به 30 سؤال شنیداری ( écoute )

2-      پاسخ به 20 سؤال در باب ساختار زبان  ( Structure de la langue )

3-      پاسخ به 30 سؤال فهم و درک متون نوشتاری

مبحث صحبت کردن به زبان فرانسه در این آزمون اختیاری میباشد.

نکات مهم :

 توجه1 : هیچیک از مباحث فوق نمره منفی ندارند.

 توجه2 : کلیه سؤالات در قالب تستی هستند و طبقه بندی آنها منطبق با سطوح ابتدایی ، متوسط و پیشرفته است.